ธุรกิจและผลงานของเรา

งานออกแบบทางวิศวกรรม

เอ็นซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบทางด้านวิศวกรรม ตั้งแต่การออกแบบแนวคิดหลักของโครงการ การออกแบบรายละเอียด จนถึงการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง ร่วมไปถึงการศึกษาและให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคนิคและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระบบสถานีไฟฟ้าแรงสูง จนถึงการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนสูญเสีย

ขอบเขตการทำงานของเรา

       ออกแบบและให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า

       ออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย สายส่ง และระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

       ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ชีวมวล ขยะและจากความร้อนสูญเสีย

       ศึกษาความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า

       ให้บริการอบรมการบริหารและการวางแผนซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าย่อย