ธุรกิจและผลงานของเรา

ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

ขอบเขตการทำงานของเรา

       สถานนีไฟฟ้าย่อนแรงดันปานกลาง

       ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางและแรงดันต่ำ

       งานออกแบบและการวางสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางและแรงดันต่ำ