ข่าวกลุ่มบริษัทเอ็นซิส

12 ม.ค. 2564 งานแถลงข่าวการใช้ประโยชน์งานวิจัยและพัฒนา เพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทอาร์มี่ซิส ซัพพลาย จำกัด

 การแถลงข่าวการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ ในการพัฒนาระบบควบคุมแบบปิดเซอร์โวมอเตอร์ เพื่อทดแทนมอเตอร์ไฮโดรลิคส์ กรณีศึกษา : ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของมุมทางสูงและมุมทิศของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศบาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70"

สืบเนื่องมาจาก โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์การพัฒนาระบบควบคุมแบบปิดเซอร์โซมอเตอร์  เพื่อทดแทนมอเตอร์ไฮดรอลิคส์กรณีศึกษา : ระบบควบคุมการเคลื่อนที่มุมทางสูงและมุทางทิศของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70" ของ ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในการดำเนินการจาก บริษัทอาร์มี่ ซัพพลาย จำกัด ที่เห็นความสำคัญและนำผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทในการจัดหายุทโธปกรณ์ รถหุ้มเกราะ รวมทั้งเครื่องยนต์ และอุปกรณ์จากผลงานวิจัยของคนไทยทดแทนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในกิจการของกองทัพ โดยได้ลงนามข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสองบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 10 ปี ในการพัฒนาระบบควบคุมมุมการเคลื่อนที่ของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70 และจะร่วมผลักดันให้เกิดกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

และในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10:00-11:30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และผู้แทนบริษัทอาร์มี่ ซัพพราย จำกัด ร่วมแถลงข่าว ถึงความก้าวหน้า ถึงข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยซึ่งถ่ายทอดและให้ผู้ประกอบการไทยนำผลงานนี้ไปพํฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพทดแทนการนำเข้าทั้งยังเป็นการสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เกิดการกระจายรายได้ทั้งผู้ประกอบการ ผู้สร้างงานวิจัย ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นับเป็นคุณูปการในผลงานวิจัยของคนไทยและผู้ประกอบการไทยด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์