ข่าวกลุ่มบริษัทเอ็นซิส

18 ก.ย. 2563 พิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและระบบโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

วันที่ 18 กันยายน 2563 ได้มีพิธีลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและระบบโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระหว่าง กิจการร่วมค้า ที.อี.เอ กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือรู้จักกันในนามวชิรพยาบาล มูลค่าโครงการ 587 ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 3ปี

 

กิจการร่วมค้า ที.อี.เอ เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด บริษัท เอ็นซิส จำกัด และบริษัทเอ เอ อิเลคทริ ไล จำกัด (มหาชน)